Associatie voor de Thermische Technieken in België

Association pour les Techniques Thermiques en Belgique

attb

Meer aandacht nodig voor hydraulische inregeling

Om het energieverbruik van gebouwen te doen dalen, worden er tal van maatregelen genomen: overschakelen op hernieuwbare energie, betere isolatie... Een aspect wordt daarbij in het beleid uit het oog verloren: de hydraulische optimalisatie van de verdeelinstallatie. Nochtans wordt dit expliciet vermeld in de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD). ATTB, de Belgische vereniging van leveranciers van verwarmingsmateriaal neemt een initiatief om die leemte te dichten en pleit voor een wettelijke verplichting.

Laaghangend fruit 

Efficiënt warmte produceren is een noodzakelijke stap naar een beter energieprestatie van gebouwen, maar dat alleen is onvoldoende. De installatie moet er ook voor zorgen dat die warmte efficiënt wordt getransporteerd in functie van de vraag. Zeker met moderne zuinige systemen van lage-temperatuurverwarming is dat cruciaal voor een goede werking. In watervoerende installaties, die het overgrote deel van de verwarming in Europa uitmaken, betekent dat een correcte hydraulische inregeling. Dat wordt erkend in de EBPD, die het Europees kader geeft om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. In een aantal landen, zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn er al regelgevende initiatieven genomen rond hydraulische inregeling. In België blijft dit vooralsnog een blinde vlek. ATTB wil hierin verandering brengen.

Precieze cijfers ontbreken, maar alles wijst erop dat veruit de meeste installaties in België niet of verkeerd is ingeregeld. In een aantal gevallen is dat omdat de nodige regelorganen gewoon werden weggelaten om de prijs te drukken. Doorgaans zijn nodige de kleppen en voelers echter wel voorhanden, maar werden ze niet correct ingesteld. Dat kan het resultaat zijn van onkunde, of van een verkeerd begrepen zorg voor comfort. Al te vaak kiest de installateur immers voor aanzienlijk overdebiet ‘zodat de klant het nooit te koud heeft’. Dat leidt er echter toe dat er energie verspild wordt. Een hydraulische optimalisatie voor een correct debiet is dan een eenvoudige manier om energie te besparen. In de meeste gevallen volstaat het immers om de bestaande componenten juist af te stellen. ATTB dringt erop aan om dit potentieel voor energiebesparing niet te laten liggen. 

Totaalaanpak 

Binnen ATTB werd dan ook een werkgroep hydraulica opgericht om rond dit thema te sensibiliseren. Tot nu toe keek het beleid in de eerste plaats naar de warmteproductie. Dat is natuurlijk een cruciaal element, maar we moeten meer oog hebben voor het totaalconcept met de regeling en de verdeelinstallatie. Aspecten zoals drukbehoud en waterkwaliteit sluiten daarbij aan. In het kader van de energietransitie zullen deze aspecten alleen maar aan belang winnen. Met een ketel kan men nog gemakkelijk enige reserve inbouwen, bij een warmtepomp luistert alles een stuk nauwer. Zonder een juist afgestelde installatie haalt men nooit de beoogde doelstellingen van comfort en energiebesparing. 

De sector mobiliseren 

De werkgroep hydraulica merkt wel dat er een groeiend besef is van het belang van hydraulisch afregelingen. Zo kunnen de cursussen die de leveranciers organiseren, altijd op een grote interesse rekenen. Er is echter nog veel werk aan de winkel. Daarom doet ATTB een oproep naar alle betrokken partijen om de krachten te bundelen. 

ATTB denkt daarbij aan de installateursverenigingen, de vakopleiding, en kennisinstellingen zoals het WTCB of universiteiten. Er is al heel wat kennis over hydraulisch inregelen voorhanden, en er bestaan al een aantal instrumenten. Het komt erop aan om die te bundelen en op basis daarvan praktische hulpmiddelen te ontwikkelen waar de vakman in de dagelijkse praktijk mee aan de slag kan. Er is nood aan een code van goede praktijk voor het ontwerp en het inregelen van verwarmingsinstallaties. Hoofdzaak is wel dat het moet gaan om direct bruikbare hulpmiddelen. De principes achter hydraulische inregeling zijn voldoende bekend, maar er is te weinig vertaling naar de concrete situatie van de vakman toe. ATTB wil installateursgerichte oplossingen creëren Daarnaast moet er ook ondersteuning geboden worden aan studiebureaus, zodat de juiste keuzes al gemaakt worden in de ontwerpfase. 

Op die manier wil ATTB komen tot een brede bewustwording van het belang van hydraulisch inregelen. Deze aanpak is technologisch neutraal, en geldt voor alle watervoerende installaties, zowel traditionele verbrandingsketels, als warmtepompen, hybride installaties of afleversets voor warmtenetten, voor verwarming alleen of omkeerbaar. Zodra water gebruikt wordt als warmtevoerend medium is een inregeling nodig, ongeacht het type generator of de omvang van de installatie. Er zijn dus geen lock-in effecten, integendeel: hoe beter een installatie is ingeregeld, hoe meer ze geschikt is voor energiezuinige verwarming. Vanzelfsprekend zijn de mogelijke besparingen door optimalisatie groter bij een uitgebreide en ingewikkelde installatie, maar ook een doorsnee eengezinswoning heeft baat bij een juiste inregeling. 

Integreren in de regelgeving 

ATTB wil werken aan een brede consensus binnen de sector om dan naar de overheid stappen om dit aspect laten opnemen in de regelgeving. Er moeten sowieso regels over hydraulische inregeling komen in het kader van de heziene EPBD. Mogelijke pistes zijn een integratie in een herziene versie van de huidige regeling voor ketelonderhoud. Nu is die grotendeels beperkt tot verbrandingstechnische aspecten. Gezien de energietransitie zou het een goed idee zijn om die voorschriften open te trekken tot de hele installatie, inclusief de hydraulische inregeling. Hier kan men ook andere aspecten bij betrekken, zoals waterkwaliteit en drukbehoud. Hydraulisch inregelen zou ook kunnen opgenomen worden in de energieprestatieregels, omdat de inregeling cruciaal is voor de prestaties (en dus het energieverbruik) van het gebouw. ATTB kan hier bijdragen tot de ontwikkeling van een kwaliteitskader. Zo kan men zich voorbereiden op de invoering van de verplichting tot hydraulische inregeling in het kader van de omzetting van de EPBD richtlijn. Om efficiënt te zijn, moeten de regels tot stand komen op basis van de kennis en ervaring van de sector. Haastwerk is uit den boze. Daarom doet ATTB een warme oproep naar alle betrokken partijen om tot een samenwerking te komen.

(Bron: De Onderneming, Alex Baumans)

Toon alle nieuwsberichten
attb
Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.